REFERAT FRA LAGLEDERMØTE AOOK   16.SEPT. 2002

 

Sted: Idrettens hus, Strømmen

Tid: 1900- 2100

 

Følgende klubber var representert:

Nydalens SK               Kjersti Eriksen

Ås IL                           Ivar Maalen

Gjerdrum O-lag        Arve Aardal

Haslum IL                    Erik Voll

Nes O-lag                    Johnny Flatmo

Raumar O-lag              Tron Erik Hovind

Lillomarka O-lag        Nils Ragnar Liholt

Oppsal IF                   Bjørg Ingunn Fjogstad

Asker   SK                   Håkon Løvli

Kolbotn & Skimt OL Dag Amundsen

Kolbotn IL                   Jon Ferden

Nittedal O-lag              Frode Olsen

Stabæk IF                   Kjersti Tho

IL Driv                         Åsmund Jahr  

OK Øst                       Trond Syversen         

Fet OL                        Per Jacob Ølstad   

Heming/Njård OL       Leif Bråten             

Nesodden IF / Måren  Per Herman Krøger           

Ullensaker OL                      Anne Cathrine Ekroll

Bækkelaget Spkl.    Eldar Børsum                       

Østmarka OK              Claes –H Unger          

Kjelsås IL                    Hilde Ståhlbrand

IL Tyrving                    Henning Spjelkavik       

 

Fra styret møtte: Per Eric Stålbrand, Kjelsås, Vigdis Hobøl, Østmarka OK, Trond Rønneberg, Asker, Jorunn Sanderud, Nydalen. 

 

SAKER

 

1. TERMINLISTA 2003 / 04

Trond Rønneberg , leder i TEK, presenterte terminlista for K-løp og NA-løp i 2003.  Terminlista følger vedlagt.

Flg. Momenter ber vi lagene merke seg:

 

KM er tildelt:

Stafett jr./120

29.mai

IL Tyrving

Klassisk

23. august

Ullensaker OL

Stafett

24. august

Gjerdrum OL

Kort

30. august

Eidsvoll OL

Natt

19. september

Ås IL

 Etter rulleringsplanen skal KM helg 2004 være i Oslo

 

Mangelfull utfylling av søknader

Søknadskjemaer  for løp i 2003 som er ufullstendige, suppleres med  riktig data

 ( gjelder spesielt løpsleder, påmelder, navn på løp.)  Sendes til kretskontoret innen 27. sept.

 

Kontrollører

Lagene må omgående innen 27. september  melde inn løpskontrollører for 2003 til kretsen. ( Kun 3 klubber har gjort dette.) alle lag som er tildelt  K-løp må stille en kontrollør til disposisjon for kretsen.

 

NÆ-løp

Søknadsfrist er 1. desember. Søknadskjema er lagt ut på hjemmesiden.

 

Åpne treningssamlinger for 13-16 og junior  i kretsen

Kretsstyret ønsker å fortsette med samme retningslinjer og opplegg for arrangement av 13-16 og junior samlinger. D.v.s. at  treningsrådet oppnevner / forespør klubber om å være arrangør.  Klubbene må gjerne signalisere at de ønsker å ta på seg en samling.  Samlingene hittil i år har vært godt gjennomført med god deltakelse.

 

Skoolesprinten

Det er ukene fram til høstferien mange skoolesprint-arrangement i Oslo og Akershus. Siste oversikt viser at 15 klubber er med å arrangerer. Stipulert deltakerantall er 6000. 

 

2. ORIENTERING OM NOFs FRAMTIDIGE ORGANISERING

 

Bjørn Winsvold, leder for organisasjonsutvalget  ( OU), var invitert til å gi oss en orientering

OU ble nedsatt i januar 2002 og har 5 utvalgsmedlemmer. De har hatt 6 møter siden oppstart.

Møtereferater og innspill fra kretser/lag ligger ute på NOFs hjemmeside.

Det er fortsatt mulig å komme med innspill !

 

Mandat : OU skal komme med en innstilling til styret i NOF innen 1. oktober.

 

Forutsettinger: NOFs formål, visjonen og hovedmålene i handlingsplanen. Økonomien er et sentralt punkt. Tilskuddet fra NIF kan bli redusert og NOF bør ha kapital på bok til å tåle en reduksjon i tilskuddet. Et minus for økonomien er NIFs IT satsing , et pluss er vår nye hovedsponsor, Credit Finans.

Bjørn snakket om hvilke oppgaver som kretser er opptatt av og hvilke oppgaver som bør ligge sentralt i NOF.

 

Organisering av O-Norge:

Utvalget har sett på 2 modeller. En modell der man reduserer NOF sentralt ned til 3 personer, og en modell der man styrker NOF sentralt.  Innspill viser at flere ønsker siste alternativ .  Noen kretser ønsker regionalisering

 

 

 

Oppsummert:

 

Framtidig kretsansatte:

Bjørn antydet at forslaget fra OU kan bli at kretsene må drive uten tilskudd til kretsansatte utover det minimum som alle kretser vil få.   NOF har arbeidsgiveransvaret og at det lages  avtaler mellom NOF og kretsfor omfanget av arbeid som kretsene får dekket.

På spørsmål om hvor mye tilskudd kretsene kan forvente fra NOF antydet Bjørn et forslag om at kretsene får halvparten av det de må betale for en ansatt.

 

Lagene var for øvrig opptatt av hvor mange hele stillingshjemler NOF tenker seg og hvor mange ansatte som skal ha kontor på Ullevål.  Noe klart svar ble ikke gitt her.

 

 Funksjonbeskrivelser ansatte :

Bjørn presenterte foreløpige funksjonbeskrivelser for stillinger i NOF for å vise hvilke arbeidsområder og  oppgaver som man  tenker seg skal løses sentralt . ( Understreket at disse utkastene er kontinuerlig i endring på nåværende tidspunkt.)

 

3. O-KRETSENS FRAMTID

Per Eric Ståhlbrand gav lagene en kort orientering om AOOKs signaler

 

Det kom få  spørsmål og kommenterer fra lagene.

 

4. SAKER TIL KRETSLEDERMØTET

Fra leder ble det reist spørsmål om en på nytt skal ta opp på KLM regelendring om:

·        Det tillates at 12 åringer får løpe i stafett sammen med 13-16 for å fylle opp lag.

 

Det fremkom ingen motforestillinger mot å fremme saken på nytt. Kretsstyret utformer argumentasjonen for forslaget og vurderer hvordan det kan fremmes

 

Det kom et forslag fra  Ås IL om: 

Styret vurderer forslaget.

 

5. EVENTUELT

 OK Øst fremmer forslag om å arrangere en enkel rekruttkarusell på Romerike. Romeriksklubber tar nærmere kontakt med hverandre for å diskutere dette.

 

Strømmen, 18.09.2002

Lene  S Kinneberg

Ref.