PROTOKOLL FRA  KRETSTING

AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS

7. FEBRUAR 2002 kl 1800-2130

 

 

Kretstinget for år 2001 ble avholdt på Idrettens hus, Ekeberg, torsdag 7. februar  2002 med åpning kl 1800.  Kretsstyret og kretskonsulenten  var teknisk ansvarlig for gjennomføring.

 

SAK 1.       ÅPNING

Kretsleder Per Eric Ståhlbrand, ønsket på vegne av styret lagrepresentanter og gjester  velkommen til det andre ordinære kretsting i AOOK. Det var hyggelig å se så godt fremmøte.

 

Hilsning til tinget fra Oslo Idrettskrets v/ Anne-Britt Nilsen, nestleder i OIKs styre.

Hun gratulerte o-kretsen med de mange gode resultater i mesterskap. Etter et godt Rekrutterings år 2001 så håper hun at rekrutteringsarbeidet må fortsette i god utvikling. Oslo Idrettskrets satser mye på arbeidet med barn og ungdom og har 57 idretter på sitt program.

 

Hilsning til tinget fra Norges Orienteringsforbund v/ president Helge Simonsen.

Han synes det er gledelig å se at kretsstyret går inn for Solidaritetsmodellen. Det har skjedd en holdningsendring der NOF , kretser og lag står sammen.  Dette kretstinget er antagelig det siste offisielle oppdrag før han går av som president på NOF`s ting den 16.-17. februar.

 

 

GODKJENNE FULLMAKTER   

Det møtte til sammen  55 stemmeberettigede fordelt på  49  representanter fra lagene

og 6  representanter fra kretsstyret.  31 av kretsens lag var representert .

( f.o.m sak 6 var det 54 stemmeberettigede.)

Fullmaktene ble godkjent.

Deltakerliste følger vedlagt.

 

 

SAK 2        SAKSLISTEN 

Det var ingen bemerkninger til innkalling og sakslisten ble godkjent. 

 

 

SAK 3.       VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆR  OG 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

Grete Berntsen, Måren OK og  Dag Amundsen, Kolbotn&Skimt OL ble valgt til protokollunderskrivere.

Bjørn Egner, Heming/Njård OL, ble valgt til dirigent og Lene S Kinneberg sekretær.

 

 

SAK 4        ÅRSBERETNING 

Det ble oppfordret til at anmerkninger av ortografisk art og rettelser i resultater ble levert

skriftlig  til Lene for oppretting før arkivering.

Beretningen ble gjennomgått punktvis etter en innledning av kretsleder.

 

Siri Strøm Engebretsen, medlem av Trenings- og uttaksrådet, holdt innledningsvis en kort

appell med et sterkt ønske om at rutinene for  møter og oppgavefordeling i rådet måtte

forbedres. En annen organisasjonskultur må til i TUR ,mente hun.

 

Det var ellers ingen større anmerkninger eller tilføyninger av betydning .

Avstemming: Forslaget til Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

 

 

SAK 5        REGNSKAP FOR AOOK 

Lene Kinneberg  redegjorde kort for det framlagte regnskapet for perioden 01.01.-31.12.2001.

Regnskapet viser et overskudd på  kr 54.494 ,-.  Av dette er kr 35.000 øremerket tilskudd fra Oslo kommune / Oslo idrettskrets  til skolekartprosjekt som blir avsatt på fond i balansen.

Grunnen til overskuddet ligger ellers i økt tilskudd fra Oslo kommune,  økt inntekt på spilleautomat , økt renteinntekt og mindre administrative utgifter enn budsjettert.

Balansen viser en egenkapital på kr 212.706,50.

 

Lene  leste opp revisjonsrapporten som viser at regnskapet er funnet i orden og godkjent av revisorene.  Revisjonsrapport vedlegges protokollen før arkivering.

 

Firmaet Construction Management A/S ble spesielt takket for støtten i sponsormidler i 2001.

 

Avstemming: Det framlagte regnskapet for perioden 01.01 – 31.12.2001 ble enstemmig godkjent.

 

 

SAK 6             INNKOMNE FORSLAG   

- Kretsstyret hadde 3 forslag til tinget.  

A. Prinsipper for drift av kretsen i 2002

B. Forslag til endring i lov for AOOK

C. forslag til endring i antall deltakende lag fra AOOK i interkretskampen

- Forslag  fra lag: Det forelå ett innkommet forslag  fra Haslum IL

Det ble foreslått at Haslum sitt forslag ble behandlet  i sammenheng med forslag A fra kretsstyret.

 

6 A. Prinsipper for drift av kretsen i 2002, inkl. forslag fra  Haslum IL

Kretlseder innledet i saken med en sammenfatning av begrunnelsen for forslaget.

- Erik Grorud redegjorde for Haslum IL sitt forslag der det bl.a. legges vekt på lokalisering av kretskontor.

Helge Simonsen hadde flg. å si i innledningen:

-Lagene får midler direkte fra NIF/kulturdepartementet som skal styrke lagenes økonomi og det er lagene selv som kan være med å bestemme  hva disse pengene skal brukes til.

- Ryktet om evt. flytting fra strømmen til NOFs kontor er først og fremst begrunnet i delaktighet i Solidaritetsmodellen. Hvis AOOK ikke vil være en del av Solidaritetsmodellen så er det ikke grunnlag for at kretskonsulenten skal sitte på Strømmen.

Helge er enig i at en 80 % stilling i AOOK er et godt grunnlag og vil oppfordre NOF til å la vår krets få jobbe videre på sin forbildelige måte.

 

Flg. kommentarer framkom under diskusjonen :

- Støtter forslaget for 2002, men hva vil skje i 2003 ?  Det er ikke lett å følge med i tall og prosenter. Vi må se hva regningen blir. Det er vanskelig å vedta at vi skal opprettholde et eget kretskontor før vi vet noe mer konkret om økonomien.

-  Avsnittet om prioriterte oppgaver bør tas opp til debatt senere. Det er lagt for mye vekt på administrativt arbeid og  oppgaver som foreslås nedprioritert er vi ikke enig i.

-  Det er ikke NOF som har gitt stillingsgaranti. Det er NIF som dermed binder opp NOFs midler som fra før sliter med dårlig økonomi.

- Kretsleder ønsker ikke å binde opp styret til prosentfordeling og til lokalisering av kontor i et vedtak.

 

Det ble bestemt at man i pausen skulle snakke sammen og se om det var mulig å komme fram til felles punkter i et forslag som ivaretar både kretsstyrets og Haslum IL sine forslag.

Det ble etter pausen  lagt fram flg. forslag:

 

Prinsipper for drift av kretsen i 2002

1.      Akershus og Oslo Orienteringskrets vil fortsatt være en del av Solidaritetsmodellen.

2.      Ved fortsatt å være en del av Solidaritetsmodellen krever AOOK av NOF at vi får disponere en fagkonsulentressurs tilnærmet dagens situasjon med et fullt operativt kretskontor som idag.

3.      AOOK vil inngå en forpliktende avtale med NOF om innhold og utførelse av arbeidsoppgaver for kretsen.

4.      Kostnadene ved å være en del av Solidaritetsmodellen dekkes gjennom en økning av kretskontingenten, bruk av driftsoverskuddet for 2001 og eventuelt ved å bruke egenkapitalen (se eget forslag om dette).

5.      Styret får fullmakt til å behandle en omforent økonomisk og administrativ løsning med NOF hvor AOOKs rettmessige andel av tilskudd til regionale stillinger inngår.

 

Kretsstyrets begrunnelse for forslaget vedlegges protokollen

(Det opprinnelige forslaget fra kretsstyret og Haslum ble det ikke stemt over.)

 

Avstemming og vedtak:  forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

6 B. Forslag til endring i lov for AOOK

I forslaget som ble lagt fram  til tinget var det uteglemt endring av valgperiode for det 5. styremedlem. Dette ble før behandling tilføyd med en setningsendring i loven.

 

Det ble som et motargument til forslaget nevnt at det kan være vanskelig å få tillitsvalgte hvis de må sitte lenger enn ett år.

 

Avstemming og vedtak:  Kretsstyrets forslag ble vedtatt mot 2 stemmer.                               

Riktig versjon av lovendring vedlegges protokollen.

 

6 C. forslag til endring i antall deltakende lag fra AOOK i interkretskampen

Andreas Vågsnes redegjorde for forslaget om endring av antall lag fra AOOK fra to (2) til ett (1) lag.

Kommentarer:

- En av ankepunktene da kretsene ble slått sammen var at vi skulle opprettholde 2 lag.

- De øvrige deltakende kretser har kun 1 lag.

- Mener det er tidlig å skvise ut 13 åringer med begrunnelse i  sportslige prestansjoner.

 

Avstemming og vedtak:  Kretsstyrets  forslag ble vedtatt med 27 stemmer.  26 stemte mot forslaget og en stemme var avholden.

 

 

SAK 7             FORSLAG TIL KRETSMESTERSKAP 2002 

Forslaget til KM  program er identisk med 2001 med unntak av KM stafett H17- der det foreslås endring i tråd med NM programmet, dvs. 3 etapper for klasse H17 mot tidligere 4 etapper.

 

Avstemming og vedtak : Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Det vedtatt KM programmet for Akershus og Oslo o-krets 2002 følger vedlagt protokollen.

 

SAK 8        ÅRSPLAN 2002

Per Eric innledet med å si at styret avventer NOF`s vedtak på tinget 16.-17. februar, men at de enkelte rådsplaner er foreslått.

 

Avstemming: Den fremlagte årsplan for 2002 ble enstemmig vedtatt.

 

 

SAK 9        ÅRSKONTINGENT 2002 

Kretsleder redegjorde for det framlagte forslaget til årskontingent som er flg.:

 

Satser for lagskontingenter i AOOK 2002
Satser i 2001

 

- Lag >301 medl

kr

5500

3500

 

- Lag 201-300 medl

kr

5000

3500

 

- Lag 101-200 medl

kr

4500

3500

 

- Lag 51-100 medl

kr

3000

2200

 

- Lag 31-50 medl

kr

2000

1200

*

- Lag 11-30 medl

kr

1000

700

**

- Lag <10 medl

kr

700

700

 

* Gjaldt for intervallet 26-50 medlemmer    ** Gjaldt for intervallet <26 medlemmer

 

Det kom ingen kommentarer til forslaget

 

Avstemming og vedtak: forslaget til lagkontingent for 2002 ble vedtatt ved akklamasjon.

 

 

SAK 10      BUDSJETT 2002 

Styret redegjorde for forslaget til budsjett m/noter.  Forslaget sees i sammenheng med sak 6 A og  sak 9.  Det legges opp til et minusbudsjett, men samtidig er det holdt en nøktern linje der administrative utgifter til bl.a. kopiering og porto er holdt nede på et lavt nivå.

 

Avstemming: Det framlagte budsjett ble enstemmig vedtatt

 

 

SAK 11      VALG

Valg av representanter til kretsstyret, råd , valgkomitè og revisorer for 2002

Erik Grorud redegjorde for valgkomiteens arbeid og forslag . Dag Amundsen og Leif Thingsrud har vært med i valgkomiteen og bidratt med en god jobb. Arbeidet med å fylle opp funksjoner har gått relativt greit.

Alle de foreslåtte personer til styre og råd ble enstemmig valgt.

Styret får fullmakt til å finne en siste representant til TUR.

Vedlagt følger  liste over styret og rådene i AOOK 2002

 

 

Valg av representanter til NOFs ting 16.-17. februar 2002

AOOK kan stille med 6 representanter på Tinget

Forslag på kandidater var:

Per Eric Ståhlbrand ( kretsleder)

Anne Berit Eid ( Nydalens SK)

Trond Rønneberg  ( Asker SK)

Trond Erik Hovind ( Raumar OL)

Petter Fure ( Oppsal IF)

 

De foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt.

Kretsstyret får fullmakt til å finne en representant til.

UTDELING AV PREMIER   

Vinnere av kretsranking 13-16 år  og utvalgte kandidater til årets gavekort fra Skogkarenes klubb-Oslo, var invitert til å motta premien under kaffepausen på kretstinget.

Svein Høglund fra Skogkarenes klubb, var tilstede for å dele ut gavekort til 2 gutte- og 2 jenteløpere som har vist lovende resultater i sesongen 2001.

 

Ungdommene som fikk årets gavekort :

Anders Skarholt, Asker SK H15     ( 3 HL, 2 ranking))

Lars Christian Unger, Østmarka OK, H16   ( 3 HL, 1 ranking))

Selma Tonjer, Heming/Njård OL, D16   ( 3 HL, 2 ranking))

Lise Helsingen, Nydalens SK, D15   ( 3 HL), 3 ranking)

 

Rankingvinnere som fikk tildelt rankingtrollet 2001 er:

D13      Kine Hallan Steiwer, Lillomarka OL

D14                                                                                                                                                Marianne Mellbye Larsen, Asker SK

D15      Thea Thingelstad Eeg, Asker SK

D16      Cathrine Hegna, Asker SK

H13      Erik Sagvolden, Østmarka OK

H14      Ove Sætra, Asker SK

H15      Tore Dyrhaug Mo, Østmarka OK

H16      Lars Christian Unger, Østmarka OK

 

AOOK kruset deles ut til alle som har tatt medalje i HL og NM 2001.

Kretsen har totalt 37 medaljetakere som får krus. ( Noen av disse har tatt flere medaljer)

Krusene ble utdelt klubbvis på tinget.

 

Vandrepokaler fra Skogkarenes klubb Romerike og Oslo  i KM stafett junior

Vinnere i 2001:              H17-20: Østmarka OK

D17-20: Oppsal IF

 

Nye vandrepokaler oppsatt i KM klassisk H- og D 21. Pokalene gitt av Skogkarenes klubb, Oslo. Tilfaller den løper som vinner 5 ganger, første gang år 2001.

Vinner 2001:    H21, Holger Hott Johansen, Bækkelaget Spkl.

D21, Annika Zell, Nydalens SK

 

AVSLUTNING

·      Per Eric Ståhlbrand avsluttet med å takke avtroppende styre- og rådsmedlemmer for godt samarbeide. Spesielt ble avtroppende styremedlem , Petter Fure, takket for sin mangeårig  innsats og engasjement i o-kretstarbeidet.

·      Per Eric takket også kretskonsulenten for god arbeidsinnsats i året som har gått.

·      Valgkomiteens medlemmer ble takket for deres arbeid med å finne kandidater.

·      Dirigent,  Bjørn Egner,  ble takket for vel gjennomført dirigentjobb.

·      Nyvalgt nestleder, Vigdis Hobøl og ny leder i TEK, Trond Rønneberg, ble hilset velkommen inn i kretsstyret.

Per Eric takket tilslutt lagsrepresentanter  og gjester  for frammøtet og vel gjennomført  ting .

 

Tinget ble avsluttet kl. 2130

 

Strømmen,  14.02.2002

 

Lene S Kinneberg

fagkonsulent / referent

 

Grete Berntsen                                                                         Dag Amundsen

Måren OK                                                                               Kolbotn&Skimt OL