PROTOKOLL FRA

 

KRETSTING I  AKERSHUS OG OSLO O-KRETS

 

TORSDAG 6. FEBRUAR 2003 KL 1800 - 2130

IDRETTENS HUS, EKEBERG

 

 

Kretstinget for år 2002 ble avholdt på Idrettens hus, Ekeberg, torsdag 6. februar  2002 med åpning kl 1800.  Kretsstyret og kretskonsulenten  var teknisk ansvarlig for gjennomføring.

 

SAK 1.       ÅPNING

Kretsleder Per Eric Ståhlbrand, ønsket på vegne av styret lagrepresentanter og gjester  velkommen til kretsens andre ordinære Ting.. Det var hyggelig å se så godt fremmøte.

 

Hilsning til tinget fra Oslo Idrettskrets v/Anne-Britt Nilsen

Generelt informerte hun om tippemidlene hvor ⅓ pr dags dato går til idrett. På sikt vil dette økes til 50%, dedikert lagene og spesielt rettet mot ungdom. På orienteringsfronten hadde hun spesielt lagt merke til prosjektet ”Villmarks-O” som hun hadde stor tro på. Hun ga honnør til dyktige utøvere av sporten og ønsket lykke til med et godt.

 

Hilsning til tinget fra NOF v/Astri Waaler Kaas, generalsekretær

Hun påpekte det positive  ved at aktiviteten øker innen orienteringsidretten. I Norge har det vært i underkant av 10% økning. Antall deltakere i hovedløpet og o-landsleiren er nå på samme nivå som hovedløpet for 10 år siden.  NOF har fremdeles litt problemer med å erstatte hovedsponsor som har frafalt, men de jobber med saken. Hun ønsket lykke til med Tinget.

 

GODKJENNE FULLMAKTER   

Det møtte til sammen  50 stemmeberettigede fordelt på  46 representanter fra lagene

og 4 representanter fra kretsstyret. 26 av kretsens lag var representert .

 

Fullmaktene ble godkjent.

Deltakerliste følger vedlagt.

 

 

SAK 2        SAKSLISTEN 

Det var ingen bemerkninger til innkalling og sakslisten ble godkjent. 

 

 

SAK 3.       VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆR  OG 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

Etter forslag fra styret ble Kjell Markset, IL Koll,  valgt til dirigent og Reidunn Hallan til sekretær. Bjørn Willadssen, Heming/Njård og Anne Catherine Ekroll, Ullensaker O-lag ble valgt til protokollunderskrivere

 

SAK 4        ÅRSBERETNING 

Det ble oppfordret til at anmerkninger av ortografisk art og rettelser i resultater ble levert

skriftlig  til Reidunn for oppretting før arkivering.

Beretningen ble gjennomgått punktvis etter en innledning av kretsleder.

 

Per-Eric Ståhlbrand hadde en sluttsummering og påpekte at det var moro å jobbe med en krets med så høyt sportslig nivå. Holdningene til klubbene var også positiv og møtene vi kaller inn til blir mye besøkt.  Kretsen får også god tilbakemelding fra klubbene.

 

Avstemming: Forslaget til Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

 

 

SAK 5        REGNSKAP FOR AOOK 

Lene Kinneberg redegjorde kort for det framlagte regnskapet for perioden 01.02.-31.12.2002.

Regnskapet viser et overskudd på  kr 650.541,-.  Det store overskuddet skyldes at kretsen overtok en spilleautomat som antakelig hadde stått uten ’innehaver’ fra en organisasjon i en lengre periode. Dermed fikk vi en større sum utbetalt da vi overtok automaten.

 

Kr. 35.000 ble etter søknad gitt i tilskudd fra Oslo Idrettskrets til skoleprosjektet  i Oslo 2001. Beløpet er øremerket dette formål og er avsatt på fond.

 

Lene Kinneberg leste opp revisjonsrapporten som viser at regnskapet er funnet i orden og  revisorene anbefaler at regnskapet godkjennes.  Revisjonsrapport vedlegges protokollen før arkivering.

 

Firmaet Construction Management A/S og Gunnar Karlsen AS  ble spesielt takket for støtten i sponsormidler i 2002. De har hver bidratt med kr. 25.000,- øremerket barne- og ungdomsaktiviteter.

 

Avstemming: Det framlagte regnskapet for perioden 01.02 – 31.12.2002 ble enstemmig godkjent.

 

 

SAK 6             INNKOMNE FORSLAG   

Det var ikke kommet inn forslag

 

 

SAK 7             FORSLAG TIL KRETSMESTERSKAP 2003 

Forslaget til KM  program er identisk med 2002 med unntak av medaljeutdeling. I klasser over 35 år, både i individuelt og stafett, foreslås det at en deler ut medalje bare til kretsmesteren.

 

Avstemming og vedtak : Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Det vedtatte KM-programmet for Akershus og Oslo o-krets 2002 følger vedlagt protokollen.

 

 

SAK 8        ÅRSPLAN 2003

Det er ikke laget egen årsplan for kretsstyret men vil følge opp NOFs handlingsplan.

 

Rådene redegjorde selv for sine årsplaner.

 

Trening- og uttaksrådet (TUR) fortsetter som tidligere med de samme aktivitetene og samarbeider med de samme kretsene når det gjelder Interkretskampen. Det ble vedtatt på Tinget i fjor at vi bare skal ha ett lag. Fra klubbene ble det reist spørsmål om hvilken erfaring en hadde fått ut fra dette Ifølge TUR hadde det vært kamp om å komme med på laget og det hadde virket positivt.

 

Det ble spørsmål om organisering av reiser til samlinger, om det ville legges opp til felles busstransport eller bruk av privatbiler. Dette vil bli diskutert opp i det nye rådet.

 

Rekrutteringsrådet (RUR), vil ha O-trollsamling som fjor med Fossum som teknisk arrangør. Ved Ungdomsløpene vil Tyrving og Nydalen stå som tekniske arrangører. RUR vil prøve å legge en ny ramme rundt løpene slik at det blir et mer sosialt preg. Rådet ønsker også at karusellene skal få et mer ungdomspreg.

 

Nytt av året er 4 midtsider i kretskalenderen i farger som retter seg spesielt med ungdom.

 

Teknisk råd (TEK) vil fortsette på samme måte som før med noen få endringer. Under punktet VDG skal grunneiere med slik at teksten blir: Opprette et godt samarbeidsklima med grunneiere, jakt- og verneinteresser.

 

Anleggsrådets årsplan har fått med et avsnitt som ikke skal være der. Siste avsnitt som begynner med teksten ”På budsjettet bør vi….” skal fjernes.

 

Rådet jobber med å gjøre kretsens hjemmesider bedre og mer innholdsrik når det gjelder kart.

 

Det kom spørsmål om det var anledning til å bruke kart som fargekopi i løp. Det er ikke lov til å bruke fargekopi under terminfestede løp. Men til løp som ikke er terminfestet er det fullt mulig å bruke fargekopi.

 

Avstemming: Den fremlagte årsplan for 2002 ble enstemmig vedtatt.

 

 

SAK 9        ÅRSKONTINGENT 2002 

 Bjørn Sandelien redegjorde for det framlagte forslaget til årskontingent som er flg.:

 

Satser for lagskontingenter i AOOK 2003
Satser i 2002

- Lag >301 medl

kr

5500

5500

- Lag 201-300 medl

kr

5000

5000

- Lag 101-200 medl

kr

4500

4500

- Lag 51-100 medl

kr

3000

3000

- Lag 31-50 medl

kr

2000

2000

- Lag 11-30 medl

kr

1000

1000

- Lag <10 medl

kr

700

700

Kommentarer til forslaget: Kontingenten burde kanskje vært satt lavere i en periode da vi har stort overskudd. Styret har valgt å ikke sette kontingenten lavere da inntektene fra spilleautomatene er usikre i fremtiden.

 

Avstemming og vedtak: forslaget til lagkontingent for 2002 ble vedtatt mot 1 stemme.

 

 

SAK 10      BUDSJETT 2002 

Styret redegjorde for forslaget til budsjett m/noter.  Styret har budsjettert med et overskudd på kr 90.000,. Inntektene fra spilleautomatene er budsjettert til 200.000,- og siden dette er usikre inntekter i fremtiden ønsker ikke styret å legge seg til ’gode vaner’. Det ble satt spørsmål om det etiske rundt spilleautomater. Styret ble bedt om å utarbeide en betenkning om de etiske sidene ved å hente inntekter fra spilleautomater.

 

Det ble også ytret ønske om innkjøp av en mobil idrettspakke som kunne gå fra klubb til klubb under arrangementer. Styret vil jobbe videre med dette.

 

Det ble fremmet forslag om å budsjettere med kr. 40.000,- under post 45000.

 

Avstemming: Det framlagte budsjett ble enstemmig vedtatt med endringen i økning av post 4500 til kr 40.000,-

 

 

 

 

 

SAK 11      VALG

Valg av representanter til kretsstyret, råd , valgkomitè og revisorer for 2003

Valgkomiteens leder Erik Grorud redegjorde for det forslaget som forelå Følgende  personer til styre og råd ble enstemmig valgt:

 

 

AOOK TILLITSVALGTE

2003

 

Styre

Navn

Valgperiode

Klubb

KRETSSTYRET

 

 

 

Kretsleder

Per Eric Ståhlbrand

1 år

Kjelsås IL

Nestleder

Toril Riddervold

2 år

Heming/Njård

Rekrutteringsråd

Jorunn Sanderud

2 år

Nydalens SK

Ungdomsrep.

Morten Nilstad Pettersen

2 år

IL Tyrving

Anleggsråd

Bjørn Ødegaard

1 år

Stabæk IF

Teknisk Råd

Trond Rønneberg

2 år

Asker SK

Treningsråd

Sigbjørn Modalsli

1 år

Fossum IF

 

 

 

 

ANLEGGSRÅDET

 

 

 

Leder

Bjørn Ødegaard

1 år

Stabæk IF

 

Vidar Strand

1 år

Asker SK

 

Terje Bråten

1 år

Ullensaker OL

 

Jon Ringdal

1 år

OSI

 

Bjørn Samuelsen

1 år

Drøbak/Frogn IL

REKRUTTERING

 

 

 

Leder

Jorunn Sanderud

2 år

Nydalens SK

 

Stein Gunnar Larsen

1 år

Asker SK

 

Dag Helland Pettersen

1 år

Nittedal OL

 

Lise Byom Nilssen

1 år

Kolbotn&Skimt OL

 

Vanja Rostadmo

1 år

Oppsal IF

TEKNISK

 

 

 

Leder

Trond Rønneberg

2 år

Asker SK

 

Hasse Bergstrøm

1 år

IL Tyrving

 

Idar Brekke

1 år

Bækkelaget Spkl.

 

Siri Holmboe

1 år

IL Tyrving

TRENING

 

 

 

Leder

Sigbjørn Modalsli

1 år

Fossum IF

 

Trond Hegna

1 år

Asker SK

 

Halvor Hobøl

1 år

Østmarka OK

 

Henning Spjelkavik

1 år

IL Tyrving

 

Styret oppnevner

1 år

 

UNGDOMSKOMITE

 

 

 

Leder

Morten Nilstad Pettersen

2 år

IL Tyrving

VALGKOMITE

 

 

 

Leder

Bjørn Sandelien

1 år

Heming/Njård

 

Anne Berit Eid

1 år

Nydalens SK

 

Erik Grorud

1 år

Haslum IL

REVISORER

 

 

 

 

Knut Krosby

1 år

Skimt

 

Øyvind Eriksen

1 år

OK Øst

 

 

Valg av representanter til NOFs ting.

Kretsstyret gis fullmakt til å utnevne representanter til  Ting der kretsen skal velge delegater..

 

UTDELING AV PREMIER   

Ungdommene som fikk årets gavekort :

Tore Dyrhaug Mo

Trygve Markset

Rannveig Øverøyen

Ingvild Tømta

 

Rankingvinnere som fikk tildelt rankingtrollet 2002 er:

D13     Rannveig Øverøien, IL Tyrving

D14     Kristin Åstebøl, Oppsal IF

D15     Marte Ulvestad, Heming/Njård O-lag

D16     Ingunn Weltzien, IL Tyrving

H13     Trygve Markset, IL Koll

H14     Erik Sagvolden, Østmarka OK

H15     Martin Waaler Kaas, Heming/Njård O-lag

H16     Tore Dyrhaug Mo, Østmarka OK

 

AOOK kruset deles ut til alle som har tatt medalje i HL og NM 2002.

Kretsen har totalt 42 medaljetakere som får krus. Krusene ble utdelt klubbvis på tinget.

 

Vandrepokaler fra Skogkarenes klubb Romerike og Oslo  i KM stafett junior

Vinnere i 2002:              H17-20: IL Tyrving

D17-20: IL Tyrving

 

Vandrepokaler KM klassisk H- og D 21. Pokalene gitt av Skogkarenes klubb, Oslo. Tilfaller den løper som vinner 5 ganger, første gang år 2001.

Vinnere i 2002:             H21:  Ivar Haugen, Ås-NLH Orientering

D21: Maria Eriksson, Nydalens SK

 

AVSLUTNING

·      Per Eric Ståhlbrand avsluttet med å takke avtroppende styre- og rådsmedlemmer for godt samarbeide. Bjør Sandelien ble ovverakt en gave fra kretsen og takket for det arbeidet han gjennom mange år har utført for orienteringskretsen.

·      Per Eric takket også Lene Kinneberg  for sitt arbeid for kretsen i mange år da idet hun nå avslutter arbeidsforholdet til   i AOOK for å jobbe for NOF sentralt.

·      Valgkomiteens medlemmer ble takket for deres arbeid med å finne kandidater.

·      Dirigent,  Kjell Markset,  ble takket for vel gjennomført dirigentjobb.

·      Nyvalgt nestleder,  og nye rådsledere ble hilset velkommen inn i kretsstyret.

Per Eric takket tilslutt lagsrepresentanter  og gjester  for frammøtet og vel gjennomført  ting .

 

Tinget ble avsluttet kl. 20.50

 

Strømmen,  10.02.2003

 

Reidunn Hallan

konsulent / referent

 

 

Bjørn Willadsen                                                                        Anne Catherine Ekroll

Heming/Njård                                                                           Ullensaker O-lag