PROTOKOLL FRA KRETSTING

AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS

5. FEBRUAR 2004

 

Kretstinget for år 2003 ble avholdt på Idrettens hus, Ekeberg, møterom 331, torsdag 5. februar 2004 med åpning kl 1800.  Kretsstyret og kretskonsulenten var teknisk ansvarlig for gjennomføring.

 

SAK 1.     ÅPNING

 

Kretsleder Per Eric Ståhlbrand, ønsket på vegne av styret lagrepresentanter og gjester velkommen til kretsens tredje ordinære Ting.

 

Hilsning til tinget fra Oslo Idrettskrets v/Anne-Britt Nilsen, nestleder

Anne-Britt Nilsen fortalte at idrett nå er lagt inn under det nye Byråd for Næringsliv og Kultur. Dette har OIK jobbet for lenge. Tidligere var idrett under Byråd for Samferdsel. OIK er også opptatt av fordelingen av midlene fra Kulturdepartementet og spillemidlene fra Norsk Tipping.

 

Hilsning til tinget fra NOF v/Bjørn Berntsen, president

Bjørn Berntsen syntes det var hyggelig og positivt å se så mange klubbrepresentanter samlet til tinget i AOOK. Han snakket kort om NOFs økonomi, at den var under kontroll, selv om den ikke er spesielt god.  NOF vil legge frem regnskap med et lite overskudd for 2003.  Neste år, 2005, er friluftslivets år. Det blir stor satsing fra FRIFO sin side. NOF kommer til å kjøre på tur-orientering i friluftsåret. I desember i fjor fikk NOF ansvar for integrering av handicap-orientering. Berntsen oppfordret alle til å prøve Pre-o da dette er en artig og krevende form for orientering.

 

GODKJENNE FULLMAKTER   

Det møtte til sammen 54 stemmeberettigede fordelt på 49 representanter fra lagene og 5 representanter fra kretsstyret. 31 av kretsens lag var representert.

 

Fullmaktene ble godkjent.

Deltakerliste følger vedlagt.

 

 

SAK 2      SAKSLISTEN 

Det var ingen bemerkninger til innkalling og sakslisten ble godkjent. 

 

 

SAK 3.     VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆR OG PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

Etter forslag fra styret ble Jon Færden, Kolbotn IL, valgt til dirigent og Reidunn Hallan til sekretær. Jørn Skovly, Asker SK, og Anne Catherine Ekroll, Ullensaker O-lag, ble valgt til protokollunderskrivere.

 

 

SAK 4      ÅRSBERETNING 

Gjerdrum IL etterlyste oppfølging etter diskusjonen på lagledermøtet vedrørende strengere reaksjoner mot for sen påmelding på løp. Saken er videresendt fra AOOK til Teknisk komite i NOF. Bjørn Berntsen, president i NOF kunne opplyse at når det gjelder etteranmeldingsavgift kan denne nå settes til inntil 50 % av påmeldingsavgift.

Det ble også etterlyst en klargjøring hva en påmelding skal inneholde for å bli godkjent. Dette kan være et problem særlig i tilknytning til påmelding til stafetter. Saken vil bli sendt til vurdering i TEK.

 

Under beretningen fra anleggsrådet står det at det er arrangert løp på ikke godkjente kart eller på fargekopierte kart. Det ble stilt spørsmål om hvilke prosedyrer kretsen følger ved arrangement på ikke godkjente kart. Dette er ikke lov i følge NOF’s regler. Kretsen lot arrangementet gå under tvil, alternativet hadde vært å avlyse løpet. AOOK ønsker en ”botordning” el. annen form for reaksjon, og forslag om dette er sendt NOF. Kretsen vil følge opp dette. Vi ønsker mer konkrete og konsistente retningslinjer for bruk av kart, godkjente/ikke godkjente, laserkopierte/trykkede.

 

Under resultatdelen mangler medaljetakere under VM junior i Estland. Her fikk Norge bronsje på damestafetten med Line Hagmann, Kolbotn/Skimt, på laget og sølv på herrestafetten med Audun Weltzien, IL Tyrving, på laget.

Under rapporteringen av antall medlemmer har to klubber ved en misforståelse rapportert inn feil tall til idrettsregistreringen. Asker SK hadde litt over 200 medlemmer mens Stabæk IHF hadde rundt 10 medlemmer.

 

Per Eric Ståhlbrand hadde sluttsummering og sa at han er fornøyd med året som har gått. Styret i AOOK jobber veldig bra sammen og overgangen til fagkonsulent i kun 50 % stilling har gått bedre enn forventet.

 

Avstemming: Forslaget til Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

 

 

SAK 5      REGNSKAP FOR AOOK 

Reidunn Hallan redegjorde kort for det framlagte regnskapet for perioden 01.01.03.-31.12.03.

Regnskapet viser et overskudd på 338.591,-.  Det store overskuddet skyldes at spilleautomatene innbrakte mer enn budsjettert.

 

Kr. 35.000 ble etter søknad gitt i tilskudd fra Oslo Idrettskrets til skoleprosjektet i Oslo 2001. Beløpet er øremerket dette formål og er avsatt på fond.

 

Jon Færden leste opp revisjonsrapporten som viser at regnskapet er funnet i orden og revisorene anbefaler at regnskapet godkjennes.  Revisjonsrapport vedlegges protokollen før arkivering.

 

Det ble stilt spørsmål om spillemidlene og hvorfor ikke mer av dette er brukt på rekruttering. Sigbjørn Modalsli, AOOK, informerte om at spilleinntektene forsvinner etter 2004 og at vi må se langsiktig. Dersom vi bruker for mye penger nå, vil det bli mindre å bruke på fremtidige år når spilleinntektene blir borte.

 

Avstemming: Det framlagte regnskapet for perioden 01.01.03 – 31.12.03 ble enstemmig godkjent.

 

 


SAK 6                  INNKOMNE FORSLAG  

 

SAK 6A       Fagkonsulent

Forslag fra kretsstyret:        Akershus og Oslo orienteringskrets ønsker at det opprettes en fast 50 % stilling som Fagkonsulent til disposisjon for kretsen.

 

Det ble påpekt fra ÅS IL at kretsen må sikre seg at det er kretsen som får bruke denne stillingen, selv om det er NOF som står som formell arbeidsgiver. Per Erik Ståhlbrand kunne fortelle at kretsen har hatt gode erfaringer og at han har vært i dialog med forbundet. AOOK vil lage en avtale med NOF som sikrer kretsen bruken av fagkonsulenten.

 

Avstemming og vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 6B    Betenkning omkring spillemidler

Forslag fra Kretsstyret:       Betenkning tas til etterretning

 

Bækkelagets Spkl oppfordret kretsen til å benytte denne anledningen til å bruke mer penger på barn og ungdom.

 

Avstemming og vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

SAK 7                  FORSLAG TIL KRETSMESTERSKAP 2003 

Forslaget til KM program avviker fra forrige år på følgende punkter:

-       KM Natt: klassene D/H 40- og D/H50- fjernes

-       KM ski-o, begge grener, fjernes

-       Nytt: KM Sprint, for klassene D/H -16, D/H 17-20 og D/H 21-

 

Trond Rønneberg kommenterte forslaget: Målet er ikke å ha KM for alle i alle øvelser, men der øvelsen har et særpreg og der deltakelsen og satsingen i klassen er på et anstendig nivå. Når det gjelder KM natt er ikke satsingen for de over 40 så stor at dette bør være en KM-gren. Innføringen av KM Sprint er gjort fordi det arrangeres NM i sprint, og fordi kretsen ønsker å bidra til utviklingen av denne øvelsen. KM skiorientering fjernes fordi kretsen ikke engasjerer seg i ski-o og at aktiviteten i kretsens regi ikke er stor nok.

 

Avstemming og vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Det vedtatte KM-programmet for Akershus og Oslo o-krets 2004 følger vedlagt protokollen.

 

 

SAK 8      ÅRSPLAN 2004

Det er ikke laget egen årsplan for kretsstyret, men kretsen vil følge opp NOFs handlingsplan.

 

Rådene redegjorde selv for sine årsplaner.

 

Rekrutteringsrådet (RUR), har lagt opp til O-trollsamling som i fjor med Fossum som teknisk arrangør. Ungdomsløpene vil følge samme konsept som i fjor. Her står det fire datoer. Riktige datoer for arrangementene er 8. mai og 18. september.

 

RUR vil arrangere to temakvelder i vår, ett i forbindelse med løypeleggerkonkurransen som ble utlyst i desember.

Trening- og uttaksrådet (TUR) fortsetter som tidligere med de samme aktivitetene og samarbeider med de samme kretsene når det gjelder Interkretskampen. Vårsamlingen for D/H 13-16 år blir i år delt, da deltakerantallet i fjor var nesten 80. Det vil bli et samarbeid om treningen på de to samlingene.

Teknisk råd (TEK) vil fortsette på samme måte som i fjor. Under punktet om kontrollører ble det satt spørsmål til hvorfor de som arrangerer også må stille med kontrollører mens de som ikke arrangerer slipper unna, samt hva som menes med ’bistå kontrollører’. Kretsen har prøvd å få tak i kontrollører både fra de arrangerende klubbene og de som ikke arrangerer. Ikke alle arrangerende klubber stiller med kontrollør, mens det også er kontrollør fra en klubb som selv ikke arrangerer. Dette er imidlertid et svært vanskelig arbeid da klubbene er veldig sene med å melde inn kontrollører. Kretsen vil jobbe videre med muligheter til å bistå kontrollørene.

 

Anleggsrådets vil arrangere kurs i OCAD.

 

Avstemming: Den fremlagte årsplan for 2004 ble enstemmig vedtatt.

 

 

SAK 9      LAGSKONTINGENT 2004 

 Per Eric Ståhlbrand redegjorde for det framlagte forslaget til årskontingent som er flg.:

 

Satser for lagskontingenter i AOOK 2004
Satser i 2003

- Lag >301 medl

kr

5500

5500

- Lag 201-300 medl

kr

5000

5000

- Lag 101-200 medl

kr

4500

4500

- Lag 51-100 medl

kr

3000

3000

- Lag 31-50 medl

kr

2000

2000

- Lag 11-30 medl

kr

1000

1000

- Lag <10 medl

kr

700

700

 

Bækkelagets Spkl stilte et motforslag: Kontingenten regnes kun for medlemmer over 19 år.

 

Avstemming og vedtak: Kretsens forslag til lagkontingent for 2004 ble vedtatt mot 4 stemmer.

 

 

SAK 10     BUDSJETT 2004 

Styret redegjorde for forslaget til budsjett m/noter.  Styret har budsjettert med et overskudd på kr 500,. Inntektene fra spilleautomatene er budsjettert til 350.000,-. Dette er en del under resultatet fra 2003, men inntektene fra spilleautomatene varierer så kraftig fra måned til måned at disse inntektene er svært usikre å måle.

 

Det ble satt spørsmål til konto 8700, Fond, på kr 100.000,-. Er det mening at disse pengene skal brukes i år eller senere, og på hva. Dersom disse pengene ikke skal brukes i år, må det ses på som et overskudd. Det ble derfor foreslått å fjerne denne posten og bruke noe av overskuddet på å øke post 4500, Rekruttering, og post 4600, Skoleprosjekt, med kr 20.000,- hver. Styret gis fullmakt til å vedta ”satser” for tilskudd til arrangører av ”Gildesprinten”. Styret ble også oppfordret til å sette opp et ”langtidsbudsjett” for presentasjon på neste ting.

 

Avstemming: Det framlagte budsjett ble enstemmig vedtatt med endringen i økning av post 4500 til kr 60.000,- og post 4600 til kr 65.000,-, samt fjerning av post 8700, hvilket gir et resultat på kr 60.500,-.


SAK 11     VALG

Valg av representanter til kretsstyret, råd, valgkomitè og revisorer for 2004

Valgkomiteens leder Bjørn Sandelien redegjorde for det forslaget som forelå. Følgende personer til styre og råd ble enstemmig valgt:

 

AOOK TILLITSVALGTE 2004

Styre

Navn

Klubb

Status

Periode

KRETSSTYRET

 

 

 

 

Kretsleder

Per Eric Ståhlbrand

Kjelsås IL

Gjenvalg

2 år

Nestleder

Toril Riddervold

Heming/Njård

Ikke på valg

1 år

Rekrutteringsråd

Jorunn Sanderud

Nydalens SK

Ikke på valg

1 år

Anleggsråd

Bjørn Ødegaard

Stabæk IF

Gjenvalg

2 år

Teknisk Råd

Trond Rønneberg

Asker SK

Ikke på valg

1 år

Treningsråd

Sigbjørn Modalsli

Fossum IF

Gjenvalg

2 år

Ungdomsrepresentant

Håkon Hultgren

Nydalens SK

Ny

1 år

ANLEGGSRÅDET

 

 

 

 

Leder

Bjørn Ødegaard

Stabæk IF

Gjenvalg

2 år

 

Vidar Strand

Asker SK

Gjenvalg

1 år

 

Terje Bråten

Ullensaker OL

Gjenvalg

1 år

 

Jon Rasmussen

Fet o-lag

Ny

1 år

 

Morten Hoffmann

Lillomarka o-lag

Ny

1 år

REKRUTTERING

 

 

 

 

Leder

Jorunn Sanderud

Nydalens SK

Ikke på valg

1 år

 

Dag Helland Pettersen

Nittedal OG LIGNENDE

Gjenvalg

1 år

 

Hilde Kokkvoll

IL Tyrving

Ny

1 år

 

Hanne Rønneberg

Haslum IL

Ny

1 år

 

Per Arne Olaussen

Lillomarka o-lag

Ny

1 år

TEKNISK

 

 

 

 

Leder

Trond Rønneberg

Asker SK

Ikke på valg

1 år

 

Hasse Bergstrøm

IL Tyrving

Gjenvalg

1 år

 

Idar Brekke

Bækkelaget Spkl.

Gjenvalg

1 år

 

Gro Hege Ludvigsen

Nesodden IF

Ny

1 år

TRENING

 

 

 

 

Leder

Sigbjørn Modalsli

Fossum IF

Gjenvalg

2 år

 

Trond Hegna

Asker SK

Gjenvalg

1 år

 

Halvor Hobøl

Østmarka OK

Gjenvalg

1 år

 

Henning Spjelkavik

IL Tyrving

Gjenvalg

1 år

 

Vigdis Hiller Holom

Bækkelagets Spkl

Ny

1 år

VALGKOMITE

 

 

 

 

Leder

Bjørn Sandelien

Heming/Njård

Gjenvalg

1 år

 

Anne Berit Eid

Nydalens SK

Gjenvalg

1 år

 

Erik Grorud

Haslum IL

Gjenvalg

1 år

REVISORER

 

 

 

 

 

Knut Krosby

Skimt

Gjenvalg

1 år

 

Øyvind Eriksen

OK Øst

Gjenvalg

1 år

 

Valg av representanter til NOFs ting.

Følgende representanter ble valgt: Per-Eric Ståhlbrand, AOOK, Jorunn Sanderud, AOOK, Toril Riddervold, AOOK og Dag Amundsen, Kolbotn/Skimt. Kretsstyret gis fullmakt til å utnevne de resterende to representanter til NOF’s ting.


UTDELING AV PREMIER   

 

Rankingvinnere som fikk tildelt rankingtrollet 2003 er:

D13  Live Lindemark, Asker SK

D14  Britt Ingunn Moian Nydal, Asker SK

D15  Fanny Welle-Strand Horn, Heming/Njård o-lag

D16  Guro Flatekval, Oppsal IF

H13  Gaute W. Hallan Steiwer, Lillomarka o-lag

H14  Trygve Markset, IL Koll

H15  Erik Sagvolden, Østmarka OK

H16  Martin Waaler Kaas, Heming/Njård o-lag

 

Ungdommene som fikk årets gavekort fra Skogskarenes klubb:

Britt Ingunn Moian Nydal, Asker SK

Fanny Welle-Strand Horn, Heming/Njård o-lag

Gaute W. Hallan Steiwer, Lillomarka o-lag

Erik Sagvolden, Østmarka OK

 

Skogsjentenes hederspris ble delt ut til:

Line Klyve, Oppsal IF

 

AOOK kruset deles ut til alle som har tatt medalje i HL og NM 2003.

Kretsen har totalt 32 medaljetakere som får krus. Krusene ble utdelt klubbvis på tinget.

 

Vandrepokaler fra Skogkarenes klubb Romerike og Oslo  i KM stafett junior

Vinnere i 2003:                  H17-20: IL Tyrving

D17-20: IL Tyrving

 

Vandrepokaler KM klassisk H- og D 21. Pokalene gitt av Skogkarenes klubb, Oslo. Tilfaller den løper som vinner 5 ganger, første gang år 2001.

Vinnere i 2003:         H21:  Ulf Brenna, Bækkelagets Spkl.

D21:   Hanne Staff, Bækkelagets Spkl.

 

AVSLUTNING

·     Per Eric Ståhlbrand avsluttet med å takke avtroppende styre- og rådsmedlemmer for godt samarbeide. Bjørn Sandelien ble overrakt blomster for o-seminaret i mars. Svein Høglund fikk blomster som takk for godt samarbeid gjennom flere år. Han går av som leder i Skogskarenes klubb.

·     Valgkomiteens medlemmer ble takket for deres arbeid med å finne kandidater.

·     Dirigent, Jon Færden, fikk blomster og ble takket for vel gjennomført dirigentjobb.

Per Eric takket tilslutt lagsrepresentanter og gjester  for frammøtet og vel gjennomført  Ting .

 

Tinget ble avsluttet kl. 21.30.

 

Strømmen, 16.02.2004

 

 

Reidunn Hallan

konsulent / referent

 

Jørn Skovly                                                                   Anne Catherine Ekroll

Asker SK                                                                   Ullensaker O-lag