LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS

Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer godkjent av Norges Orienteringsforbund 16. mai 2002

 

Akershus og Oslo Orienteringskrets opprettet 29 mai 2000 er en sammenslåing av tidligere Oslo og Akershus Orienteringskretser begge stiftet 26 november 1988. Oslo Orienteringskrets  hadde sitt utspring i et distriktsutvalg i Oslo og Akershus, som ble opprettet 9 desember 1938 og senere omdannet til Stor-Oslo Orienteringskrets 13 desember 1945. Akershus Orienterings-krets hadde sitt utspring i Stor-Oslo Orienteringskrets og Romerike Orienteringskrets stiftet

12 desember 1948.

 

 

§ 1       FORMÅL

Akershus og Oslo Orienteringskrets (AOOK) har som formål å arbeide for orienteringsidrettens utvikling innen kretsen, samt fremme samarbeidet mellom lagene.

 

AOOK skal bistå Norges Orienteringsforbund (NOF) i alle spørsmål som gjelder orienteringsidretten innen kretsen.

 

 

§ 2       ORGANISASJON

AOOK består av alle idrettslag innen kretsens grenser som er medlem av NOF.

 

Alle lag i kretsen plikter å overholde Norges Idrettsforbund og Olympiske Komités (NIFs) og kretsens lover, sikkerhetsforskrifter og bestemmelser.

 

Gjennom NOF er kretsen et organisasjonsledd innen NIF, og underlagt NIFs og særforbunds lov og bestemmelser

 

Kretsen er den faglige myndighet under NOF innen kretsens grenser.

 

Orienteringskretsens anliggende ivaretas av:

a)    Kretsstinget

b)   Kretsstyret

c)    Faglige råd med spesielle arbeidsområder, fastsatt av kretstinget

 

Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges Akershus Idrettskrets (AIK) og Oslo Idrettskrets (OIK).

 

 

§ 3       ARBEIDSOPPGAVER

Orienteringskretsen skal:

1.    Representere og bistå NOF i saker knyttet til orienteringsidretten. Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver orientering. Bistå AIK og OIK i spørsmål av felles interesse for flere idretter

2.    Godkjenne orienteringsløp og løpsdatoer, oppnevne nødvendige kontrollører og jurymedlemmer og forestå utdanning av idrettsfaglige og administrative ledere og instruktører i samsvar med særforbundets planer.

3.    Sørge for gjennomføringen av kretsmesterskap. Stimulere til idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.

4.    Gi faglig bistand ved planlegging og utarbeiding av orienteringskart.

5.    Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra NOF, AIK, OIK og andre instanser.

 

 

§ 4       KONTINGENT OG RETTIGHETER

Lagene betaler en årlig kontingent til orienteringskretsen. Kontingenten fastsettes av kretstinget og forfaller til betaling innen utgangen av mars måned. Løpsavgift til kretsen kan fastsettes av kretstinget.

 

Lag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter på kretstinget, og kretsstyret kan anbefale overfor NIF og NOF at laget mister sitt medlemskap.

I tillegg reguleres tap av medlemskap og gjenopptagelse av lag av NIFs lov §10-2.

 

 

§ 5       GODTGJØRING TIL TILLITSVALGTE

Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige faktiske utgifter inkludert tapt arbeids-fortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid (jf NIFs lov §2-6).

 

Kretsens utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og godtgjøring etter forrige punktum skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

 

§ 6       INHABILITET

For kretsens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler (jf  NIFs lov § 2-7).

 

 

§ 7       STRAFFESAKER

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 om straffebestemmelser.

 

 

§ 8       KRETSTINGET

Den høyeste myndighet i AOOK er kretstinget som holdes hvert år innen midten av februar.

Dato for kretstinget skal kunngjøres senest 3 måneder i forveien.

 

Tinget innkalles av orienteringskretsens styre direkte til lagene med minst 1 måneds varsel.

 

Forslag som skal behandles på tinget, må være sendt styret senest 2 uker før tinget. Forslag kan fremmes av kretsstyret og av lagene. Fullstendig saksliste med forslag må være utsendt senest 1 uke før tinget.

 

Tinget er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter.

Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

 

 

§ 9       REPRESENTASJON PÅ KRETSTINGET

På kretstinget møter med stemmerett:

a)    Kretsstyret

b)   Representanter fra lagene etter følgende skala:

·      medlemstall til og med 50:                      1 representant

·      medlemstall fra 50 til og med 100:          2 representanter

·      medlemstall over 100:                             3 representanter, som er det høyeste antall                                          representanter et lag kan ha

 

Representantene fra lagene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste.

 

Representanter på tinget fra NOF eller idrettskrets har talerett, men ikke stemmerett. Det samme gjelder medlemmer av AOOKs råd, komitéer og utvalg i saker innenfor deres arbeidsområder, dersom disse ikke samtidig er valgte tingrepresentanter.

 

 

§ 10     LEDELSE AV KRETSTINGET

Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt representant.

 

 

§ 11     KRETSTINGETS OPPGAVER

Tinget skal:

1.    Godkjenne de frammøtte representanter

2.    Godkjenne saklisten

3.    Velge dirigent og sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

4.    Behandle kretsens årsmelding

5.    Behandle kretsens regnskap i revidert stand

6.    Behandle innkomne forslag

7.    Fastsette kretsmesterskap

8.    Behandle styrets arbeidsprogram

9.    Fastsette årskontingent og løpsavgift

10.Vedta budsjett

11.Velge

a)    Leder

b)   Nestleder

c)    5 styremedlemmer hvorav ledere for hhv:

- Anleggsråd (ANL)

- Trenings- og uttaksråd (TUR)

- Teknisk råd (TEK)

- Rekrutterings- og utdanningsråd (RUR)

d)   Minst 2 medlemmer til hvert råd

e)    2 revisorer med 2 vararevisorer

f)     Representanter til ting

g)    Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem

 

a) til d) velges for en periode på to år. Leder og ledere til ANL og TUR  velges i år med liketall. Nestleder og ledere til  TEK og RUR velges i år med oddetall. Det 5. styremedlem velges i år med oddetall.  Leder, nestleder og rådsledere velges enkeltvis. Øvrige råds- og styremedlem(mer) velges samlet.

 

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer. Valg skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 

Tillitsvalgt kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsledd, med mindre idrettsstyret gir dispensasjon. Ingen kan samtidig være leder i underordnet og overordnet organisasjonsledd, bortsett fra at en leder i et lag kan være leder i idrettskrets, særforbund, særkrets eller idrettsråd.

 

 

§ 12     STEMMEGIVNING PÅ KRETSTINGET

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

 

Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 

§ 13     EKSTRAORDINÆRT KRETSTING

Ekstraordinært ting avholdes når kretsstyret, NOFs styre, idrettsstyret eller idrettskretsens styre vedtar det, eller minst 1/4 av kretsens lag sender inn skriftlig krav om det.

 

Ekstraordinært ting innkalles med minst 2 ukers varsel. Tinget kan bare behandle de saker som kravet om tinget omfatter, og som er blitt kunngjort i innkallingen.

 

 

§ 14     KRETSSTYRET

Kretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom tingene.

 

Styret skal

1.    Iverksette kretstinget og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2.    Forestå kretsens daglige administrasjon, representere denne utad og utøve dens faglige myndighet innen kretsens grenser.

3.    Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen. Sørge for utarbeiding av terminliste.

4.    Gjennomføre årlige lagledermøter.

5.    Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter innen fastsatte frister.

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

 

§ 15     LOVENDRING

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært kretsting etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret etter at idrettskretsen og særforbundet har uttalt seg, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 

 

§ 16     OPPLØSNING

Særkretsen kan bare oppløses av Norges Orienteringsforbund.

 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av kretsen, tilfaller kretsens midler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

 

Ved oppløsning sendes kretsens arkiv til særforbundet.